ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α’ – Προκήρυξη Π.Π.ΜΧ 2018

Προκήρυξη Π.Π.ΜΧ 2018 – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α’

α) Αναπροσαρμογή παραβόλου συμμετοχής
Τα παράβολα συμμετοχής για το Π.Π.ΜΧ 2018 αναπροσαρμόζονται ως εξής:
Στα 85 EURO για τις κατηγορίες MX1, MX2, OPEN, QUAD, QUAD-B
Στα 20 EURO για τις κατηγορίες MX65, MX85, MX2T

β) Οι αθλητές ή οι συνοδοί τους κατά τον τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να
προσκομίζουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της μοτοσυκλέτας.
Ήτοι : Τιμολόγιο αγοράς (για τις μοτοσυκλέτες που είναι αγορασμένες
στην Ελλάδα), χαρτιά τελωνείου (γι αυτές που είναι αγορασμένες στο
εξωτερικό), άδεια κυκλοφορίας (γι αυτές που έχει εκδοθεί πινακίδα
κυκλοφορίας).
Κατά την πρώτη συμμετοχή τους με τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα οι
αθλητές υποχρεούνται να έχουν τα πρωτότυπα έγγραφα καθώς και μια
φωτοτυπία αυτών.